Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2014

yulia
15:51
8347 7362 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamaliwa maliwa
yulia
15:51
9756 0ef4 420
mine
Reposted fromastair astair viaextract extract
15:48
7889 eeec 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viaaalices aalices
yulia
15:48
7584 df86 420
Reposted fromanananana anananana viaMrsDarkness MrsDarkness
yulia
15:47
9673 7537 420
Reposted fromYuei Yuei viaredshadow redshadow
yulia
15:46
3967 6496 420
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
yulia
15:45
8795 d5a1 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamefir mefir
yulia
15:44
Tak dobrze czuję się, gdy jesteś obok, przy mnie.
Tak ważny czuję się, gdy mogę objąć Cię, wiesz? 
Tak mało znaczy dla mnie wtedy wszystko inne.
— "Nieważne"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viamefir mefir
yulia
15:43
Pan się obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie (...)
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viaredshadow redshadow
yulia
15:42
Boisz się. Oddzielasz się murem, by nie zostać zraniona. Ale w ten sposób nie można cię nawet dotknąć.
— Love story
Reposted frompassionative passionative
15:42
3669 d0b2 420

Ian Curtis January 1980, Germany

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatosiaa tosiaa
yulia
15:42
4191 a331 420
yulia
15:36
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viahavingdreams havingdreams
yulia
15:09
4191 a331 420

June 12 2014

20:08
2906 bb4f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
20:03
0964 47f2 420
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaanananana anananana
yulia
19:23
yulia
19:19
6635 92ee 420
yulia
19:19
Jestem, Miłość zlizuję z Twoich warg
— Wojaczek
19:16
8200 0f98 420
Reposted fromlingvist lingvist viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl